Avocado Nursery Newsletter

The New Year started with a big BANG! 2017 is going to be a good one and we are excited to be part of such an amazing team.

Die nuwe jaar het begin met een groot SLAG! 2017 gaan ‘n goeie jaar wees en ons is baie opgewonde om deel te wees van so ‘n wonderlike span.

Before the festive season we started grafting some Avo trees for a customer. All went well, but as it goes in the nursery, there were challenges with the extremely hot days. We will soon be dispatching over 10,000 grafted trees and the remainder of this seasons seedlings that will be grafted in the field.

Ons het net voor die fees seisoen begin om bome te ent vir ‘n kliënt. Alles het goed afgeloop, maar soos dit gaan het ons uitdagings gehad, veral met die verskriklike warm dae. Ons stuur binnekort oor die 10,000 ge-ente bome uit asook die balans van die seisoen se saailinge wat in die land ge-ent sal word.

We started the expansion of our Avo nursery this week. We will end up with a nursery with a capacity of 80,000 trees for 2017. Mostly seedlings. Even more protocols have been developed to maintain our very high standard that we set for ourselves right from the beginning.

Ons het die week begin om ons Avo Kwekery uit te brei. Ons sal einde 2017 eindig met die kapasiteit vir 80,000 bome. Meestal saailinge. Self nog meer protokols is ontwikkel om hoë standaard te handhaaf wat ons van die begin af vir onsself gestel het.

Our seedling trial block was planted in middle December. The seedlings have adjusted well and are flourishing. It is so rewarding. We planted at least 4 seedlings from each mother tree to ensure we can track the progress of each individual tree.

We will be grafting in-field in this block during this year. Ready for the rainy season.

Ons saailing proef blok is middle Desember geplant. Die saailinge het goed aangepas en is baie gelukkig. Ons het 4 saailinge van elke moeder boom geplant om te verseker dat elke boom individueel gemonitor kan word.

We would like to invite all interested parties to come and see what we are busy with and follow this journey with us. It is new and innovative and we are enjoying every minute.

Ons nooi graag almal wat belangstel om te kom kyk waarmee ons besig is en saam met ons die pad te stap. Dit is nuut en innoverend en ons geniet elke oomblik hiervan.